Wedstrijdreglement Fiets- en Wandelbeurs Gent

Wedstrijdreglement Fiets- en Wandelbeurs Gent

1.  IDENTIFICATIE

1.1.  Deze Wedstrijd wordt u aangeboden, onder de hierna opgenomen voorwaarden, door vzw Toerisme Limburg, met zetel te  Universiteitslaan 3, 3500 HASSELT, met ondernemingsnummer: 0420.092.944.

2.  DEFINITIES

2.1.  Voor de toepassing van huidig reglement wordt onder volgende termen, aangeduid met een hoofdletter, het volgende begrepen:

“Deelnemer” zal betekenen iedere natuurlijke persoon, minstens 18 jaar oud, die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, aan de wedstrijd deelneemt en met uitsluiting van: 

I. natuurlijke personen dewelke zetelen in de raad van bestuur van Toerisme Limburg;

II. verbonden zijn met Toerisme Limburg via een arbeidsovereenkomst; of

III. deze natuurlijke personen dewelke hun wettelijke woonplaats hebben op dezelfde plaats als de personen vermeld onder (I) en (II) of er een familiale band in de eerste of de tweede graad mee hebben.

“Toerisme Limburg” zal betekenen de vzw Toerisme Limburg, met zetel te  Universiteitslaan 3, 3500 HASSELT, met ondernemingsnummer: 0420.092.944.

“Wedstrijd” zal betekenen de wedstrijd beschreven in huidig Wedstrijdreglement en gekend aan de benaming “win je vakantiecheque”.

“Wedstrijdreglement” zal betekenen onderhavig reglement houdende de voorwaarden betreffende de Wedstrijd.

3.  AANVAARDING

3.1. Enkel Deelnemers zijn gerechtigd om deel te nemen aan de Wedstrijd.

3.2. Door  deelname aan de Wedstrijd verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van het Wedstrijdreglement en aanvaardt de Deelnemer het Wedstrijdreglement in al haar bepalingen en zonder enig voorbehoud.

3.3. Door deelname aan de Wedstrijd aanvaardt de Deelnemer dat Toerisme Limburg op generlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld in het kader van de Wedstrijd, behoudens ingeval van bedrog.

3.4. Door hun deelname aan de Wedstrijd geven de winnaars toestemming tot de publicatie van hun naam en adres en hun identificatie als winnaars.

4. DUUR VAN DE WEDSTRIJD

4.1. Deelname aan de Wedstrijd kan tijdens de Fiets- en Wandelbeurs in Gent (18 en 19 februari 2017).

5. DE WEDSTRIJD

5.1 Om deel te nemen moet een Deelnemer tijdens de Fiets- en Wandelbeurs in Gent de wedstrijdapp, beschikbaar aan de stand van Toerisme Limburg, volledig doorlopen, aangeven te willen deelnemen aan de wedstrijd en alle gegevens correct invullen.

5.2. De winnaar wordt getrokken onder toezicht van deurwaarder Wim Goudezeune.

5.3. De winnaars van de wedstrijd zullen per mail of telefonisch op de hoogte gebracht worden van zijn/haar winst.

6. DE PRIJZEN

6.1. De te winnen prijzen zijn:

- twee vakantiecheques t.w.v. €125 geldig tot een jaar na afgifte;

- 5 fietskaarten

- 5 wandelboxen

6.2. De prijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

6.3. Elke Deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen tijdens de duur van de Wedstrijd.

7.  VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

7.1.  Naar aanleiding van deelname aan de Wedstrijd zal Toerisme Limburg de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens verwerken. Zij zal deze persoonsgegevens enkel gebruiken om de deelname aan de Wedstrijd te organiseren, om de Deelnemer gelijkaardige wedstrijd of acties aan te bieden of om de Deelnemer opnieuw in het kader van deelname aan een wedstrijd te contacteren.

7.2.  Toerisme Limburg zal de door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens bewaren zolang noodzakelijk voor het organiseren van de Wedstrijd of voor het bereiken van de door de Deelenemer aanvaarde doelstellingen van de verwerking, behoudens andersluidende wettelijke vereisten.

7.3.  De Deelnemer heeft het recht om van Toerisme Limburg te bekomen:

-     zonder vertraging, kosten of uitstel:

• kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede ten minste informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt;

• verstrekking in begrijpelijke vorm van gegevens zelf die worden verwerkt, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens;

• mededeling van de logica die aan een geautomatiseerde verwerking ten grondslag ligt. Zulks enkel in geval van automatische besluitvorming.

-  de verbetering, van alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Eenieder is bovendien gerechtigd wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen. Eenieder kan kosteloos de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens bekomen die, gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

7.4.  De Deelnemer heeft het recht zich kosteloos en zonder enige motivering bij Toerisme Limburg te verzetten tegen de verwerking van op hem betrekking hebbende gegevens met het oog op het gebruik voor direct marketing.

8. OVERIGE BEPALINGEN:

8.1.  Over het verloop van de Wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt noch schriftelijk noch per telefoon overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor één der welke verplichting van Toerisme Limburg.

8.2. Toerisme Limburg behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer uit te sluiten van de Wedstrijd of prijzen terug te vorden, indien de Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met het Wedstrijdreglement of in geval van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. een script, fictieve personen, fictieve email adressen, ...)

8.3. Toerisme Limburg behoudt zich het recht om de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

8.4. Indien één of meer bepalingen van het Wedstrijdreglement nietig, ongeldig of niet-uitvoerbaar zijn, zal zulks de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige niet in het gedrang brengen maar zal Toerisme Limburg een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling benadert.

8.5. Op alle geschillen aangaande het Wedstrijdreglement en de Wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Er wordt geoordeeld door rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van Toerisme Limburg.